Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – Εκπαιδευτικές θεωρήσεις και οι χωρικές προεκτάσεις τους.

Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ – Εκπαιδευτικές θεωρήσεις και οι χωρικές προεκτάσεις τους.

ΕΛΕΝΗ ΦΛΟΥΡΗ

2012 | Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Frederick

Ερευνητική Εργασία | Επιβλέπων: Χάρης Χριστοδούλου

Εξώφυλλο Εργασίας, © Ελένη Φλουρή

Εξώφυλλο Εργασίας, © Ελένη Φλουρή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία αφορά την μελέτη της αρχιτεκτονικής παραμέτρου του ορίου σε συνάρτηση με τον ρόλο που διαδραματίζει στην αρχιτεκτονική της προσχολικής ηλικίας και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών που δύναται να λαμβάνουν χώρα σε αυτούς. Το θέμα προσεγγίζεται μέσα από την αναγνώριση της σημασίας του χώρου ως πεδίο εκπαίδευσης και πηγή ερεθισμάτων ως προς την ανάπτυξη και διαμόρφωση ταυτότητας του υποκειμένου, σε γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύονται σημαντικά ορόσημα στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεωριών, υπό το πρίσμα της διαμόρφωσης των κοινωνικών και χωρικών ορίων που τις χαρακτηρίζουν, καταλήγοντας στην αποκλειστική αναζήτηση και ανάλυση της θεματικής του ορίου, ως προς τέσσερις διακριτούς τομείς. Στην μικροκλίμακα, εξετάζεται το θέμα του προσωπικού χώρου, σε μεγαλύτερη κλίμακα μελετούνται τα όρια μεταξύ των επιμέρους χώρων του προσχολικού κτηρίου, αλλά και τα όρια του εσωτερικού με τον υπαίθριο χώρο και τέλος, στην μακροκλίμακα, αναζητούνται οι παράμετροι του ορίου ανάμεσα στον προσχολικό χώρο και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον του. Η εργασία καταλήγει με την εξαγωγή συμπερασμάτων, τα οποία ανάγονται στο ότι είναι απαραίτητος ο επαναπροσδιορισμός και η ρευστοποίηση των σκληρών και περιοριστικών ορίων, κάθε μορφής, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών χώρων.

Προερχόμενη από το πεδίο της αρχιτεκτονικής η μελέτη επικεντρώνεται στο θέμα της χωρικής μεταρρύθμισης των χώρων για παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την αναθεώρηση των χωρικών ορίων, στοχεύοντας στη συμβολή για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. © Ελένη Φλουρή

Προερχόμενη από το πεδίο της αρχιτεκτονικής η μελέτη επικεντρώνεται στο θέμα της χωρικής μεταρρύθμισης των χώρων για παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από την αναθεώρηση των χωρικών ορίων, στοχεύοντας στη συμβολή για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. © Ελένη Φλουρή

ABSTRACT

This dissertation discusses the role that boundaries have on the architecture of early childhood education buildings and therefore on shaping the educational practices that might take place in them. The subject is approached through the recognition of the importance of space as an educational source of stimuli, in order to develop and to form personal identity on a cognitive, emotional and social basis. Following that, important milestones of educational theories are analyzed, under the scope of the different social and spacial boundaries that characterise them, focusing on four distinguishable levels of boundaries. On a microscale, the matter of personal space is discussed. On a larger scale, the project looks at the boundaries between the different indoor spaces of preschool educational buildings, as well as the relationship between indoor and outdoor spaces. On a macroscale, the focus is on the boundaries between the preschool area and the rest of the social and spacial environment. Finally, the dissertation concludes by discussing that liquidation of strict and limiting boundaries is essential in order to modernize educational spaces.

Η ελευθερία του χώρου είναι ανάλογη με την ελευθερία των ρόλων των μαθητών κι εκπαιδευτικών. Σε μια παιδοκεντρικής μεθόδου αίθουσα παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ελευθερία της κίνησης, της οργάνωσης, της χρήσης και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος που λαμβάνει χώρα σε αυτές. © Ελένη Φλουρή

Η ελευθερία του χώρου είναι ανάλογη με την ελευθερία των ρόλων των μαθητών κι εκπαιδευτικών. Σε μια παιδοκεντρικής μεθόδου αίθουσα παρατηρείται σαφώς μεγαλύτερος ελεύθερος χώρος. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην ελευθερία της κίνησης, της οργάνωσης, της χρήσης και γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος που λαμβάνει χώρα σε αυτές. © Ελένη Φλουρή

Ως προσωπικός χώρος ορίζεται ο χώρος εκείνος ο οποίος περιβάλλει το άτομο και τυχόν παραβίασή του προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο υποκείμενο. Πρόκειται για ένα μετακινούμενο χωρικό όριο, το οποίο φέρεται από το άτομο στο οποίο 'ανήκει'. © Ελένη Φλουρή

Ως προσωπικός χώρος ορίζεται ο χώρος εκείνος ο οποίος περιβάλλει το άτομο και τυχόν παραβίασή του προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα στο υποκείμενο. Πρόκειται για ένα μετακινούμενο χωρικό όριο, το οποίο φέρεται από το άτομο στο οποίο ‘ανήκει’. © Ελένη Φλουρή

Οι χωρικές αποστάσεις του προσωπικού ορίου είναι εξαρτώμενες από ενδογενής κι εξωγενής παράγοντες όπως είναι το κοινωνικό υπόβαθρο, η κουλτούρα, η προσωπικότητα και η ηλικία του ατόμου. Στην εικόνα απεικονίζεται η σχέση μεταξύ προσωπικού χώρου και ηλικίας. © Ελένη Φλουρή

Οι χωρικές αποστάσεις του προσωπικού ορίου είναι εξαρτώμενες από ενδογενής κι εξωγενής παράγοντες όπως είναι το κοινωνικό υπόβαθρο, η κουλτούρα, η προσωπικότητα και η ηλικία του ατόμου. Στην εικόνα απεικονίζεται η σχέση μεταξύ προσωπικού χώρου και ηλικίας. © Ελένη Φλουρή

O προσωπικός χώρος επηρεάζει και καθορίζει την αντίληψη του υποκειμένου για την πυκνότητα και τον συνωστισμό. Η αρχιτεκτονική επεξεργασία του χώρου έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει και να διαφοροποιήσει την εμπειρική αυτή αντίληψη. © Ελένη Φλουρή

O προσωπικός χώρος επηρεάζει και καθορίζει την αντίληψη του υποκειμένου για την πυκνότητα και τον συνωστισμό. Η αρχιτεκτονική επεξεργασία του χώρου έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει και να διαφοροποιήσει την εμπειρική αυτή αντίληψη. © Ελένη Φλουρή

Ανάλυση παραδειγμάτων των επιμέρους χώρων του σχολικού κτηρίου ως προς την σύνδεσή μεταξύ τους, βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που ανέπτυξε ο Bill Hillier, και τα αποτελέσματα που οι διάφορες λύσεις επιφέρουν τόσο στις δυνατότητες κίνησης στο χώρο, όσο και της λειτουργικότητας των χώρων. © Ελένη Φλουρή

Ανάλυση παραδειγμάτων των επιμέρους χώρων του σχολικού κτηρίου ως προς την σύνδεσή μεταξύ τους, βάση το θεωρητικό υπόβαθρο που ανέπτυξε ο Bill Hillier, και τα αποτελέσματα που οι διάφορες λύσεις επιφέρουν τόσο στις δυνατότητες κίνησης στο χώρο, όσο και της λειτουργικότητας των χώρων. © Ελένη Φλουρή

Ποικιλία ορίων μεταξύ δύο επιμέρους χώρων. © Ελένη Φλουρή

Ποικιλία ορίων μεταξύ δύο επιμέρους χώρων. © Ελένη Φλουρή

Ποικιλία ορίων μεταξύ εσωτερικού κι εξωτερικού χώρου. © Ελένη Φλουρή

Ποικιλία ορίων μεταξύ εσωτερικού κι εξωτερικού χώρου. © Ελένη Φλουρή

Περιεχόμενα Εργασίας, © Ελένη Φλουρή

Περιεχόμενα Εργασίας, © Ελένη Φλουρή

 

Click to access the login or register cheese